Wat is een investeringsraming?

Als je je eigen huis wilt laten bouwen, dan is het raadzaam om vooraf een compleet overzicht op te stellen van alle kosten die daarbij komen kijken. Dat wordt een investeringsraming genoemd. In een investeringsraming neem je dus zo veel mogelijk verschillende kosten en baten die je kunt verwachten bij de bouw van je woning. Een overzicht van de belangrijke kosten in een investeringsraming zijn:

Grondkosten 

Dit zijn de kosten voor de aankoop van de grond samen met de infrastructurele voorzieningen en het bouwrijp maken van de grond.

Bouwkosten

Dit dan de kosten voor het realiseren van de bouwkundige werken, technische installaties en vaste inrichtingen.

Inrichtingskosten

Dit zijn de kosten voor de losse inrichting die niet wordt meegenomen in het werk van de aannemer. Je kunt denken aan vloerafwerking, meubilair, raambekleding e.d.

Bijkomende kosten

Onder deze kostenpost vallen verschillende posten, zoals:

adviseurs

Architect, constructeur, adviseur installaties, bouwbegeleider, overige adviseurs

heffingen

Legeskosten voor de omgevingsvergunning, precario, aansluitkosten nutsbedrijven, overige heffingen

onderzoek bodem

Meestal moeten sonderingen worden gedaan om de draagkracht van de bodem te bepalen. Op basis van de sonderingen wordt een funderingsadvies opgesteld om te bepalen welk type fundering geschikt is op de locatie.

Ook moet een verkennend bodemonderzoek worden gedaan om te bepalen of de grond niet teveel vervuild is of asbest bevat. Zo nodig moet aanvullend bodemonderzoek worden gedaan.

verzekeringen

CAR-verzekering, overige verzekeringen

aanloopkosten

Verhuiskosten e.d.

financieringskosten

Afsluitkosten hypotheek, rentelasten tijdens de bouw, overige renteverliezen, prijsstijgingen bouwkosten

onvoorziene uitgaven

Een post voor onvoorziene kosten is verstandig om mee te nemen in de begroting

onderhoudskosten

Kosten van het onderhoud na het in gebruik nemen van de woning

b.t.w. 

Omzetbelasting over de meeste voorgenoemde kosten

baten 

Naast alle kosten, houd je ook rekening met baten, zoals premies, subsidies en overige (fiscale) bijdragen.

Met een goed overzicht aan het begin van je bouwproject krijg je een goed beeld van de verdeling van je budget over de verschillende kostenposten. Ik help je graag bij het opstellen van een investeringsraming aan de hand van een model daarvoor dat we samen kunnen invullen.

Wil je meer weten of heb je hulp nodig bij het opstellen van je investeringsraming? Neem dan contact met me op.